Boy cute nhiệt tình tại Đẵ Nẵng : 1m68,64kg ( ms 214)