Boy dâm, nhiệt tình, tại Sài Gòn: 1m72,67kg( ms 232)