Boy Gym model Hót tại Sài Gòn : 1m77, 63kg ( ms 238)