Boy menly phục vụ nhiệt tình đang ở Hànội ( ms 31)