Boy menly phục vụ Topbot hết mình tại Hà Nội : ( ms 309)