Boy menly rất nhiệt tình đang ở Hà nội ( mã số 06)