Boy teen baby mình dây tại Sài Gòn: 1m77,65kg( 240)