Boy teen nhiệt tình tại Sài Gòn : 1m74,58kg ( ms 237)