Boy teen phục vụ tốt tại sài Gòn : 1m67 52kg ( ms 200)