Boy thẳng nhiệt tình dễ thương tại Sài Gòn: 1m74,68kg ( ms 273)