Boy thẳng teen, phục vụ nhiệt tình tại Sài Gòn ( ms 275)