Boy thẳng topbot ok nhiệt tình tại Sài Gòn : 1m75, 69kg ( ms 272)