Boy Topbot phuc vụ nhiệt tình tại Sài Gòn : 1m73,66kg( ms 226)