Boyteen hàng khủng đẹp menly đang ở Sài gòn ( mã số 04)