Chuyên bot teen 20t hàng 18cm tại Sài Gòn : 1m70, 57kg ( ms 249)