Gu lông lá nhiệt tình , dâm tại Sài Gòn : 1m78,68kg ( ms 270)