Hlv gym trai thẳng , hàng khủng siêu nhiệt tình tại Sài Gòn : 1m85, 75kg ( ms 313)