Hot boy Menly nhiệt tình tại Hà Nội : 1m79, 67kg ( ms 244)