Hotboy phục vụ nhiệt tình Sài Gòn : 1m75, 69kg ( ms 251)