Hotboy Topbot nhiệt tình Hà Nội : 1m74,67kg ( ms 266)