Trai thẳng , lông lá chiều ae hết yếu tại Sài Gòn : 1m71,61kg ( ms 309)