Trai thẳng lông lá hàng đẹp tại Sài Gòn : 1m72,65kg (ms 250)