Trai thẳng, nhiệt tình tại Sài Gòn: 1m72,67kg ( ms 224)

Mô tả