Boy menly cao to hàng to sạch ngon tạ Đà Nẵng : 1m76, 70kg ( ms 94)